Doğumundan Ölümüne Kadar Kaynakçalı Atatürk Günlüğü” ismiyle hazırlanan bu kitap, Atatürk’ün 1881 – 1938 arasını kapsayan elliyedi yıllık yaşamını tarih zinciri içinde sunmaktadır. Eserde yer alan olaylar ve tarihleri belgelere dayandırılmış, ilgili kaynakçalar her madde sonunda kısaltmalarla gösterilmiştir. Kitabımızın ismindeki “kaynakçalı” sıfatı, eserin bu niteliğini vurgulamaktadır. 

Atatürk’ün yaşamına ilişkin bugüne kadar belirlenemeyen birçok tarih ve olayın, yeni belge ve araştırmaların ışığında aydınlığa kavuşturulduğu bu eserde yine de bazı olay tarihlerinin -belirsizlik nedeniyle- varsayım üzerine oturtulduğu görülecektir. Bu davranış, olayları birbirine bağlamak ve bir yaşama bütünlük kazandırmak açısından kaçınılmaz olmuştur. Bu yapılmadığı taktirde tarihi belirlenemeyen birçok olay, kronoloji zinciri içinde yer alamayacak, bu nedenle Atatürk biyografisinde eksiklikler oluşacaktır. Biz bu sakıncayı dikkate alarak tarihleri karanlık olaylar için, evvelki ve sonraki olay tarihleri ile bağlantı kurarak -elden geldiğince doğruya yakın- bir tarih belirleme yoluna gittik; bu yöntemle tarihleri belirlenen olayları -yeni araştırmalara açık bırakmak üzere- kendi maddeleri sonunda ayrıca gösterdik.

Belirtilmesini gerekli gördüğümüz diğer bir husus da Atatürk’ün yaşamına ilişkin birçok önemli tarihin, güvenilir kaynaklarda bile farklılık göstermesidir. Biz bu konuda doğru tarihi belirlemeye çalışmakla beraber, önemli olaylarda tarih tutarsızlıklarını göstermekten de çekinmedik. Bu davranış, Atatürk biyografisinde süregelen yanılma ve yanlışların bir ölçüde düzeltilmesi bakımından gerekli görülmüştür.

Atatürk’ün anı, söylev, demeç, genelge, bildiri, mesaj, mektup ve telgrafları yanında, ona yakınlığı ile tanınmış kişilerin hatıraları, gazete koleksiyonları, Atatürk’e ait nöbet defterleri, TBMM tutanakları, yakın tarihimizle ilgili bilimsel yayınlar ve çeşitli arşiv belgeleri gözden geçirilerek hazırlanan bu eserde, yer yer günleri, ayları, hatta yılları kapsayan boşluklar bulunduğu da bir gerçektir. Söz konusu dönemlere ait Atatürk’le ilgili yeterli bilgi ve belgelerin henüz yayımlanmamış olması, özellikle 1931 yılından önceki resmî nöbet defterlerinin elde bulunmayışı, bu boşlukların doldurulamayışında başlıca etkenleri oluşturmaktadır. 

Bütün bu güçlüklere rağmen, Atatürk’ün yaşamının kronolojik esaslarını içeren, ayrıntılı ve kaynakçalı bir Atatürk günlüğü oluşmuş bulunmaktadır. Eserin kusursuz ve eksiksiz olduğu iddiasında değilim. Erişebildiğim imkânlar içinde hazırladığım bu eser, Atatürk üzerine yapılan araştırmalara katkıda bulunursa kendimi mutlu sayacağım.

Prof. Dr. Utkan KOCATÜRK

x Logo: Shield Security
Bu site
Shield Security tarafından korunuyor →